Mål & uppdrag

Mål

Komplement till skolan för att nå en högre måluppfyllelse, höja kunskaperna.

Känna glädje och trygghet i vår verksamhet.

 

Normer och värden

Språk och beteende

Vara en bra kompis

Använda ett trevligt språk

Känna gemenskap

Respektera och förstå andra.

 

Kunskap

Rörelse, skapande och Lek

Turtagning

Ömsesidighet

Samförstånd

 

Ansvar och inflytande

För sig själv, för egna och andras saker

Vara med och bestämma

 

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges

förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt som grund,
  • kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
  • samt röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och

välbefinnande.